بهتر است در ابتدا و براي درك بهتر رابطه تجديد ساختار هاي مالي و افزايش سود، با مفاهيمي مثل: استاندارد هاي حسابداري (ساختارهاي مديريتي) و مديريت سود آشنا شويد.

تعريف استانداردهاي حسابداري:

از استاندارد به معناي مقياس و نمونه و يا چيزي كه اصل و مبنا قرار گرفته شده ، براي مقايسه توسط جمع كثيري از مردم در فرهنگ لغت، نام برده شده است. در حسابداري مي توان گفت استاندارد ها، قوانيني هستند كه انجام امور را اداره كرده و تعيين كننده ي اين هستند كه گزارش مالي كدام اطلاعات را بايد در بر بگيرند.

تعريف مديريت سود:

يكي از حياتي ترين مسائل، مديريت سود مي باشد كه در حسابداري تحت وب توجه زيادي به آن مي شود. قضاوت هايي كه از طرف مديران انجام مي گيرد و اختياراتي كه مديران در روند گزارشگري مالي دارند به مديريت سود، معروف است. مديريت سود مجموعه اقداماتي است كه در راستاي استاندارد هاي مورد قبول در علم حسابداري آنلاين انجام مي شود و هدف آن وصول به سودي است كه مدنظر است.

نظر اسكيپر در مورد مديريت سود: “مديريت سود ، دخالت و مبادرت كلي و بزرگي در روند گزارشگري مالي جهت رسيدن به سطوح موردنظر از سود است. به اين صورت ، سود ممكن است با توجه با هدف هاي متفاوت مديريتي، كاهش يا افزايش يابد “.

در جايي ديگر اين چنين تعريفي از مديريت سود ارائه شده است:

” مديريت سود امري است كه باعث مي شود، گزارش سود بيشتر از اين كه عملكرد مالي يك شركت را نشان دهد، بازتابي از خواسته ها و نيازهاي مديريت باشد. ”

به طور معمول، مديريت سود با دو روش زير انجام مي پذيرد:

با روش حسابداري تعهدي، كه اين روش عبارت است ازمحاسبه عملكرد يك شركت و آشنايي با پيشامد هاي اقتصادي و عدم توجه به زماني كه معامله انجام مي گيرد، به صورتي نقدي.

به صورت تغييردادن و عوض كردن روش هاي حسابداري

براي تبديل سال شمسي به ميلادي يا داشتن يك تقويم‌آنلاين و ... كافيست وارد سايت يار شويد.

براي خواندن ادامه اين مطلب جذاب كافيست اينجا كليك كنيد.