بطورکلی همانگونه که از نام این نهاد قانونی که زیرمجموعه قوه محترم قضائیه می باشد مشخص گردیده، کلیه امورمربوط به ثبت اسناد واملاک کشور از وظایف این اداره می باشد عمده اموری که دراین نهاد انجام می گردد و متقاضیـان مختلف برای انجام این موارد بـه اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه می نمایند درذیل بـه تفکیک اعلام می گردد و درخاتمه برای آشنائی با چگونگی انجام کارها در این اداره فرمهای درخواست تعدادی از اموری کــــه درشرح وظایف ثبت اسناد واملاک بــوده و مورد نیاز متقاضان می باشد جهت راهنمایی اعلام می گردد. برای ثبت و طبقه بندی و مدیریت بهتر اسناد و مدارک استفاده از نرم افزار های سازمانی مانند نرم افزار اتوماسیون آنلاین، دبیرخانه، بایگانی آنلاین و… پیشنهاد می شود. در ادامه این مطلب از سایت یار با ما همراه باشید تا علاوه بر کسب اطلاعات در خصوص اسناد و املاک، تقویم آنلاین، وبینار رایگان، تبدیل های تاریخ و ... را هم دریافت نمایید. 

 
عمده اموری که انجام آن درعهده اداره ثبت بشرح ذیل می باشد:
صدوراسناد ملکی
تعویض اسناد مالکیت که به دلائل مختلف از انتفاع ساقط گردیده است ماننــــد: ریختن جوهرروی مندرجات سند، آب ریختگی روی سند و…
صدور متمم الصاقی سند مالکیت بدلیل پرشدن ستونها
درخواست نقشه ثبتی
درخواست اجرای ماده 45 (در مواردیکه دراثرتعریض گذر، متراژ ملک تغییر می یابد، متــراژ مندرج در سند نیز می بایستی تغییر یابد) این ماده قانونی ناظر بر مطلب فوق می باشـــد
درخواست اصلاح حدود اربعه (در مواردیکه ملک مجاور بدلیل طرحهای شهری تبدیل به گذر می گردد، مندرجات حدود اربعه می بایستی تغییر یابد)
اجرای ماده 147 و148 (درموارد بخصوص، سند مالکیت رسمی برای مبایعه نامه های قبل از سال 1370 خورشیدی صادر می گردد) بدیهی است برای اعمال این قانون شرایط ویژه ومختلفی می بایستی رعایت گردد.
اجرای ماده 149 (اجرای این ماده زمانی مورد نیاز می باشد که مندرجات سند مالکیـت بهر دلیل با وضـع موجود تطبیق نمی نماید )
انجام افراز املاک مشاع
نصب مجدد سرب پلمب روی جلد سند مالکیت
انجام ثبت املاک با هر نوع کاربری
آگهی تحدید حدود اختصاصی
انجام صدور سند ملکیت
تبدیل سند مالکیت افراد متوفی به نام وراث قانونی (صدور سند مالکیت وراث قانونی)
انجام صدور صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که پایانکار ساختمان بـرای آنها صادر گردیده است
صدور سند مالکیت براساس تنظیم تقسیم نامه
تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد سند
انجام تمامی امور ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی
اجرای اسناد رسمی لازم اجرا
برای انجام کارهای فوق می بایستی فرمهای درخواست مربوطه را تکمیل نمــود در ذیل نمونه فرم های درخواست ،جهت سهولت کاربران ایران فایل مکتوب و ارائه می گردد تا شما عزیزان در زمان مراجعه به اداره ثبت در زمان انجام امور صرفه جویی نمائید.
برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی یا تاریخ میلادی روز کافیست وارد سایت یار شوید.
برای خواندن ادامه این مطلب از سایت یار کافیست اینجا کلیک کنید.